Laatste blogs

Bargeres

Klein-Drenthe in je strakke stratenplan, Ruim twintig brinken die als lassolussen De mens wil vangen in zijn armen, kussen; Stedenbouwkundig krachtig toekomstplan. Vanuit de trein zie je een dorp met scholen, Half-pipes, containers, nee, geen gekkenhuis, Wel hotspot, pleinen, perken boordevol violen, Veel winkels, en een filiaal van ’t Rode Kruis. Een serie hoge eiken […]

Sneintemoarn

Mantsjemachtig set it spul der op út, nei it tsjerkhôf neist it hartekampke; it is kâld en de mûtsen hingje skeef; wiete tsjûke stikken snot rinne as trochseane sopgriente lâns de mûlen. Heit is yn’e slach mei omke Anne of wie it Jabik-om? Nee, fansels, dy wie dochs noch gjin omke, (mear noch Jappie mei […]

Heit

Sneintemoarn, de tsjerke efter ús, de preek úttize,in leafol wurk, gleskeguod op tafel, in jonkje as twa efter it knopsgat fan it maatpak, boartsjende bern oer de flier & heit sit en stiet as’t knypt wer foar de radio, te wyld slaan syn hannen rom yn it rûn; fotolistkes -sjoch ik der Klaasom mei Jan […]

Bitinken

De sneinse boesgroentsjes mei swartich útsleine kraachjes, in skuort jaske, leit mem oer de foarkeamerstoel lofts fan wer ’t ik – siik, skoaltsjesiik? – lis. Heit skeart himsels, neist it trochjoulûk wylst ‘er in kopke thee gleon- hastich trochslokt. De punten fan syn himd luorkje nijsgjirrich troch de pipen fan syn ûnderbroek, mar as er […]

Op de hoogte blijven van deze blog?

Klaastaal: taal- en tekstadvies

Nieuw: Het schrijven van een jubileumboek• Hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en c.v.; • Het redigeren van uw websitetekst; • Tekstcorrectie van een afstudeerwerkstuk of – scriptie; • Advies over een bedrijfsfolder, -catalogus of -gids; • Het adviseren over een advertentietekst; • Hulp bij een belangrijke, zakelijke brief; • Het corrigeren en/of redigeren van jaarverslagen van verenigingen of bedrijven; • Het schrijven van een tekst naar aanleiding van een concreet plan.