Laatste blogs

Heit

Sneintemoarn, de tsjerke efter ús, de preek úttize,in leafol wurk, gleskeguod op tafel, in jonkje as twa efter it knopsgat fan it maatpak, boartsjende bern oer de flier & heit sit en stiet as’t knypt wer foar de radio, te wyld slaan syn hannen rom yn it rûn; fotolistkes -sjoch ik der Klaasom mei Jan […]

Bitinken

De sneinse boesgroentsjes mei swartich útsleine kraachjes, in skuort jaske, leit mem oer de foarkeamerstoel lofts fan wer ’t ik – siik, skoaltsjesiik? – lis. Heit skeart himsels, neist it trochjoulûk wylst ‘er in kopke thee gleon- hastich trochslokt. De punten fan syn himd luorkje nijsgjirrich troch de pipen fan syn ûnderbroek, mar as er […]

12 july 1969

elke soele saterdei as postrinder it gat op it fytske en de sinne yn ‘e mjitte; ûnderweis masters neiste wyskes sjonge nei it ljuenske folk fan ‘e Triemen en ‘e Sweach de rjochte Westereinders yn koar: hwa bist dû frjemd mantsje? ik bin ien fan Sjoukje fan Klaes en Jels; it swit ron my mei […]

Emmen – Sleen 1 – 0

Lintjeswolk, lintjeszonnestralen, lintjesmist, lintjestsunami, alles beter dan het deprimerende, druilerige, ‘lintjesregen’. Onwillekeurig kijk ik naar de fotogalerij van de nieuwste gedecoreerden in de gemeente Coevorden en ik word overvallen door een gevoel van teleurstelling en treurigheid: geen vrouw te bekennen.

Op de hoogte blijven van deze blog?

Klaastaal: taal- en tekstadvies

Nieuw: Het schrijven van een jubileumboek• Hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en c.v.; • Het redigeren van uw websitetekst; • Tekstcorrectie van een afstudeerwerkstuk of – scriptie; • Advies over een bedrijfsfolder, -catalogus of -gids; • Het adviseren over een advertentietekst; • Hulp bij een belangrijke, zakelijke brief; • Het corrigeren en/of redigeren van jaarverslagen van verenigingen of bedrijven; • Het schrijven van een tekst naar aanleiding van een concreet plan.